روسیه 3 شب مسکو + 4 شب سنت پترزبورگ

شروع از 26 خرداد

تاریخ دبل سینگل با تخت 5-12 سال  2 تا 3 سال بدون تخت
26 خرداد 4،750،000 5،870،000 4،750،000 3،100،000
26 خرداد 4،990،000 6،360،000 4،200،000 3،200،000
26 خرداد 5،080،000 6،540،000 3،900،000 3،300،000
26 خرداد 5،390،000 6،790،000 4،400،000

3،300،0