تور چین ، 7شب پکن پاییز 94

تور چین (ویژه پاییز 94) 7شب و 8 روز پکن با پروازایران ایر ( تاریخ صدور: 06-02-1394 )        7شب و 8روز پکن با پرواز ایران ایر هتل درجه دبل سینگل کودک با تخت کودک بدون تخت MARRIOTT CITY WALL *5 4.499.000 5.999.000 4.299.000 3.499.000 خدمات هتل :بلیط رفت و برگشت ایران...

تور چین ، 7 شب و 8 روز پکن بهار 94

تور چین (ویژه بهار 94) 7شب و 8روز پکن با پرواز ایران ایر بهار 94 ( تاریخ صدور: 06-02-1394 )        7شب و 8 روز چین با پرواز ایران ایر هتل درجه دبل سینگل کودک با تخت کودک بدون تخت MARRIOTT CITY WALL *5 3.799.000 4.999.000 2.399.000 2.799.000 خدمات هتل :بلیط رفت و برگشت...

تور چین ، 7شب و 8 روز پکن تابستان 94

تور چین (ویژه تابستان 94) 4شب پکن +3شب شانگهای با پروازایران ایر ( تاریخ صدور: 06-02-1394 )          4 شب پکن +3 شب شانگهای هتل درجه دبل سینگل کودک با تخت کودک بدون تخت MARRIOTT CITY WALLSHERATON SHANGHAI HONGKOU *5  5.299.000  6.499.000   4.799.000 3.999.000 خدمات...

تور چین ، 4 شب پکن + 3 شب شانگهای بهار 94

تور چین (ویژه بهار 94)4 شب پکن + 3 شب شانگهایبا پرواز ایران ایربهار 94( تاریخ صدور: 06-02-1394 )       4 شب پکن + 3 شب شانگهایهتلدرجهدبلسینگلکودک با تختکودک بدون تختMARRIOTT CITY WALLSHERATON SHANGHAI HONGKOU*5 4.999.000 6.299.000  4.599.0003.999.000خدمات تور :بلیط...

تور چین ، 4شب پکن + 3 شب شانگهای پاییز 94

تور چین (ویژه پاییز 94) 4شب پکن +3شب شانگهای با پروازایران ایر ( تاریخ صدور: 06-02-1394 )          4 شب پکن +3 شب شانگهای هتل درجه دبل سینگل کودک با تخت کودک بدون تخت MARRIOTT CITY WALLSHERATON SHANGHAI HONGKOU *5  5.999.000  6.999.000   5.499.000  4.499.000 خدمات تور...

تور چین ، تور چین بهار 94 ، تور پکن و گوانجو بهار 94 ، تور پکن و گوانجو فروردین واردیبهشت 94 ، تور پکن و گوانجو فروردین و اردیبهشت 94، تور نمایشگاهی چین بهار 94

تور  چین ، تور چین بهار 94 ، تور پکن و گوانجو بهار 94 ، تور پکن و گوانجو فروردین واردیبهشت 94 ، تور پکن و گوانجو فروردین و اردیبهشت 94، تور نمایشگاهی چین بهار 94 فاز 1،2و 3 نمایشگاه بهاره گوانجو 94 the 117 caton fair international spring 2015 با پروازماهان ایر بهار 94...

تور چین ،تور نوروزی چین ، تور چین نوروز 94 ، تور پکن و گوانجو نوروز 94 ، تور پکن و گوانجو فروردین94

تور نوروزی چین ، تور چین نوروز 94 ، تور پکن و   گوانجو نوروز 94 ، تور پکن و گوانجو فروردین94 5 شب گوانجو + 2 شب پکن فاز 1،2و 3 نمایشگاه مسیر پکن و گوانجو با هواپیمایی چین انجام میشود با پرواز ایران ایر نوروز 94 ( تاریخ صدور: 11-12-1393 )        نام هتل تاریخ پرواز...

تور چین ،تور نوروزی چین ، تور چین نوروز 94 ، تور پکن و شانگهای وهانگزو نوروز 94 ، تور پکن و شانگهای وهانگزو فروردین 94

تور نوروزی چین ، تور چین نوروز 94 ، تور پکن و شانگهای وهانگزو نوروز 94 ، تور پکن و شانگهای وهانگزو فروردین 94      4 شب پکن +3 شب شانگهای +2 شب هانگزو مسیر پکن و شانگهای با هواپیمایی چین انجام میشود با پرواز ماهان نوروز 94 ( تاریخ صدور: 06-12-1393 )                   ...

تور چین ،تور نوروزی چین ، تور چین نوروز 94 ، تور پکن و شانگهای وهانگزو نوروز 94 ، تور پکن و شانگهای وهانگزو فروردین 94

تور نوروزی چین ، تور چین نوروز 94 ، تور پکن و شانگهای وهانگزو نوروز 94 ، تور پکن و شانگهای وهانگزو فروردین 94      4 شب پکن +3 شب شانگهای +2 شب هانگزو مسیر پکن و شانگهای با هواپیمایی چین انجام میشود با پرواز ماهان نوروز 94 ( تاریخ صدور: 07-11-1393 )                   ...

تور نوروزی چین ، تور چین نوروز 94 ، تور پکن و شانگهای نوروز 94

     تور نوروزی چین ،تور چین نوروز 94 ، تور پکن و شانگهای نوروز 94 4 شب پکن +3 شب شانگهای مسیر پکن و شانگهای با هواپیمایی چین انجام میشود گروه فوق به صورت رفت از پکن و برگشت از شانگهای میباشد با پرواز ماهان ( تاریخ صدور: 07-11-1393 )                      نام هتل  درجه...

تور چین پکن و شانگهای نوروز 94 ، تور چین پکن و شانگهای فروردین 94 ، تور چین نوروز 94 ، تور چین فروردین 94

تور چین پکن وشانگهای نوروز 94 ،تور چین پکن وشانگهای فروردین94 ،تور چین نوروز 94 ،تور چین فروردین 94 ( 4شب پکن + 4شب شانگهای ) با پرواز ماهان گروه فوق به صورت رفت به پکن و بازگشت از شانگهای میباشد ( تاریخ صدور:06-11-1393 )   مسیر بین پکن و شانگهای با هواپیمایی چین...

تور چین نوروز 94، تور پکن نوروز 94 ، تور شانگهای نوروز 94 ، تور پکن شانگهای فروردین 94، تور پکن فروردین 94 ، تور پکن شانگهای نوروز 94

  تور چین نوروز 94، تور پکن نوروز 94 ، تور شانگهای نوروز 94 ، تور پکن شانگهای فروردین 94، تور پکن فروردین 94 ، تور پکن شانگهای نوروز 94               (5 شب و 6روز پکن  )             پرواز ماهان – تاریخ حرکت: یکشنبه -سه شنبه -جمعه ساعت رفت 20:40 ساعت برگشت 23:00...

تور چین(پکن ، پکن + شانگهای)با پرواز ایران ایر ویژه پاییز 93

               تور بزرگ چین (7 شب و 8 روز پکن  )             پرواز ایران ایر – تاریخ حرکت: چهارشنبه ها ساعت رفت: 18:25 و ساعت برگشت 22:45 ( تاریخ صدور: 02-07-1393 )                   نام هتل  درجه دو نفره یک نفره کودک با تخت کودک بدون تخت MARRIOTT CITY WALL *5...

تور پکن + گوانجو با پرواز ایران ایر ویژه مهر و آبان پاییز 93

تور چین (پکن + گوانجو) فاز 1 و 2 و 3 نمایشگاه پرواز ایران ایر – تاریخ حرکت: چهارشنبه ها و برگشت پنج شنبه ها ساعت رفت: 19:25 و ساعت برگشت 22:45 ( تاریخ صدور: 28-06-1393)         مدت تور   زمان سفر درجه هتل نام هتل دبل سینگل کودک با تخت کودک بدون تخت 5 شب گوانجو +...

تور بزرگ چین (7 شب و 8 روز پکن)

               تور بزرگ چین (7 شب و 8 روز پکن  )             پرواز ایران ایر – تاریخ حرکت: چهارشنبه ها ساعت رفت: 19:25 و ساعت برگشت 22:45 ( تاریخ صدور: 18-03-1393 )                   نام هتل  درجه دو نفره یک نفره کودک با تخت کودک بدون تخت MARRIOTT CITY WALL *5...

تور چین .4 شب پکن + 3 شب شانگهای ویژه تابستان و پاییز 93

تور چین .4 شب پکن + 3 شب شانگهای ویژه تابستان و پاییز 93 پرواز ایران ایر – تاریخ حرکت: چهارشنبه ها ساعت رفت: 19:25 و ساعت برگشت 22:45 ( تاریخ صدور: 18-03-1393)            هتل   درجه هتل دو نفره یک نفره کودک با تخت کودک بدون تخت MARRIOTT CITY WALL RENAISSANCE...

تور پکن با پرواز ایران ایر ویژه بهار و تابستان 93

  تور چین بهار و تابستان 93            پرواز ایران ایر – روز حرکت: چهارشنبه ها ساعت رفت: 19:25 و ساعت برگشت 22:45 ( تاریخ صدور: 03-02-1393 )            هتل   درجه هتل دو نفره یک نفره کودک با تخت کودک بدون تخت MARRIOTT CITY WALL   *5 TOP 2.999.000 3.999.000...

تور پکن + شانگهای با پرواز ایران ایر ویژه بهار و تابستان 93

   تور چین ( 4 شب پکن +3 شب شانگهای )             پرواز ایران ایر – تاریخ حرکت: چهارشنبه ها ساعت رفت: 19:25 و ساعت برگشت 22:45 ( تاریخ صدور: 02-02-1393 )            هتل   درجه هتل دو نفره یک نفره کودک با تخت کودک بدون تخت MARRIOTT CITY WALL RENAISSANCE SHANGHAI...

تور پکن و پکن ، شانگهای با پرواز ایران ایر ویژه نوروز 93

   تور چین (4 شب پکن +3 شب شانگهای )             پرواز ایران ایر – تاریخ حرکت: چهارشنبه ها ساعت رفت: 19:25 و ساعت برگشت 22:45 ( تاریخ صدور: 19-12-1392 )            هتل   درجه هتل دو نفره یک نفره کودک با تخت کودک بدون تخت MARRIOTT CITY WALL RENAISSANCE SHANGHAI...

تور چین با پرواز ماهان ویژه نوروز 93

                                        تور بزرگ چین (3 شب پکن +4 شب شانگهای)                                    پرواز ماهان ساعت رفت: 22:00 و ساعت برگشت 23:00 ( تاریخ صدور: 05-11-1392 )                         هتل درجه تاریخ رفت تاریخ برگشت دو تخته هر نفر یک تخته هر...

تورچین با پرواز ایران ایر ویژه نوروز 93

   تور بزرگ چین ویژه نوروز 93( 4 شب پکن +3 شب شانگهای )             پرواز ایران ایر – تاریخ حرکت: چهارشنبه ها ساعت رفت: 19:25 و ساعت برگشت 22:45 ( تاریخ صدور: 01-11-1392 )            هتل   درجه هتل دو نفره یک نفره کودک با تخت کودک بدون تخت MARRIOTT CITY WALL...

تور پکن و پکن ، شانگهای با پرواز ایران ایر ویژه نوروز 93

                تور بزرگ چین (7 شب و 8 روز پکن  )             پرواز ایران ایر – تاریخ حرکت: چهارشنبه ها ساعت رفت: 19:25 و ساعت برگشت 22:45 ( تاریخ صدور: 22-10-1392 )    تاریخ رفت : 28 اسفند 92         نام هتل  درجه هتل دو نفره یک نفره کودک با تخت کودک بدون تخت...

تور پکن،شانگهای با پرواز ایران ایر ویژه ژانویه 2014

                تور بزرگ چین (7 شب و 8 روز پکن  )             پرواز ایران ایر – تاریخ حرکت: چهارشنبه ها ساعت رفت: 19:25 و ساعت برگشت 22:45 ( تاریخ صدور: 30-09-1392 )           نام هتل  درجه هتل دو نفره یک نفره کودک با تخت کودک بدون تخت PRESIDENTIAL *5 2.340.000...
تور چین(پکن) با پرواز ایران ایر ویژه آبان و آذر پاییز 92

تور چین(پکن) با پرواز ایران ایر ویژه آبان و آذر پاییز 92

               تور بزرگ چین (7 شب و 8 روز پکن  )             پرواز ایران ایر – تاریخ حرکت: چهارشنبه ها ساعت رفت: 19:25 و ساعت برگشت 22:45 ( تاریخ صدور: 25-08-1392 )                   نام هتل  درجه دو نفره یک نفره کودک با تخت کودک بدون تخت MARRIOTT CITY WALL *5...

تور نمایشگاهی گوانگجو با پرواز ماهان

تور نمایشگاه گوانجو پروازماهان- روزهای حرکت : یکشنبه ها و پنج شنبه ها   ساعت رفت : 19:55 و برگشت : 23:30 ( تاریخ صدور:03-06-1392 )     فاز تاریخ مدت اقامت برنامه سفر SNG DBL/TRP 1 11 مهر – 26 مهر 14 شب 3 شب گوانجو 4 شب شنزن 7 شب گوانجو 3.190.000 تومان + 1380$...