1. اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه های قبلی.

الف. مدت اعتبار حداقل 6 ماه از تاریخ ورود.
ب. ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی است.
2. ۴ قطعه عکس ۶ * ۴ رنگی، تمام رخ با زمینه سفید، کاماً از روبرو، بدون لبخند، بدون عینک، گردی صورت کاماً مشخص باشد، حداکثر برای 6 ماه اخیر (عکس با پاسپورت و ویزاهای قبلی یکی نباشد.
3. اصل شناسنامه به همراه کپی از کلیه صفحات آن.
4. اصل کارت ملی به همراه کپی آن.