*کلیه مدارک نیاز به ترجمه انگلیسی دارند بدون نیاز به تائیدیه دادگستری و امور خارجه
1. اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه
های قبلی.
الف. مدت اعتبار حداقل 6 ماه از تاریخ ورود.
ب. ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی است.
2. 6 قطعه عکس 5/ 4 * 5/ 3 رنگی و ۶ قطعه عکس ۴ * ۶ رنگی تمام رخ با زمینه سفید، کاماً از روبرو، بدون لبخند،
بدون عینک، گردی صورت کاماً مشخص باشد، حداکثر برای 6 ماه اخیر (عکس با پاسپورت و ویزاهای قبلی یکی نباشد.)
3. اصل و ترجمه شناسنامه به همراه کپی از کلیه صفحات آن
4. اصل گواهی حساب بانکی با مهر و امضاء بانک فقط به زبان انگلیسی ( ارائه گردش حساب و گواهی تمکن الزامیست و
زمان صدور گواهی حساب بانکی حداکثر یک هفته قبل از تاریخ تحویل مدارک به سفارت باشد و سایز پرینت بانکی A4 باشد.)
الف. حساب های جاری: کارکرد سه ماهه اخیر به زبان انگلیسی
ب. سپردههای
بانکی به همراه گردش سه ماهه سود
* ارائه گردش حساب سود سپرده بلند مدت به زبان انگلیسی از طرف بانک، همراه با مهر شعبه و امضاء بانک
* باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر 000 ،000 ،500 ریال باشد.
5. اصل و ترجمه مدارک شغلی:
الف. پزشکان: پروانه مطب یا حکم کارگزینی از بیمارستان، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی
ب( وکلا: پروانه وکالت.
ج( مشاغل دولتی: حکم کارگزینی، آخرین فیش حقوقی و یا نامه از سازمان مربوطه با ذکر مدت اشتغال، سمت و میزان
حقوق دریافتی وتاییدیه مرخصی، و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان.
د. بازنشسته ها:
ارائه حکم بازنشستگی، ارائه آخرین فیش حقوقی.
ه. مشاغل غیردولتی: گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه به همراه فیش حقوق و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان
و. در صورت خویش فرما بودن: جواز کسب / آخرین آگهی تغییرات.
ی. معلمان ، اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه: اصل حکم کارگزینی یا گواهی اشتغال به کار به همراه فیش حقوق
و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان
ز. دانش آموزان، دانشجویان، ( اصل و ترجمه نامه اشتغال به تحصیل )
* جهت دانش آموزانی که در سال تحصیلی قصد سفر دارند، عاوه بر نامه اشتغال به تحصیل، ارائه اصل و ترجمه رضایتنامه

کتبی از مدیریت مدرسه با ذکر تاریخ سفر الزامی میباشد.
6. برای فرزندان زیر 18 سال که بدون همراهی یکی از والدین سفر میکنند،
رضایتنامه
محضری الزامی است و نیاز به
ترجمه به زبان انگلیسی دارد.
7. اصل و ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خان م
های خانهدار.
* حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری در سفارت الزامی میباشد.
* اصل مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی میماند.
* چک رمزدار یا ضمانتنامه
بانکی حداقل به مبلغ 000 ،000 ،500 ریال در وجه آژانس محل ثبت نام جهت ضمانت حسن اجرای تعهدات که پس از بررسی مدارک در صورت نیاز به ضمانتهای بیشتر متعاقبا اعلام میگردد.

* لازم به ذکر است کپی مدارک بر روی برگۀ A4 و در یک نسخه ارائه شود.
لازم بذکر است با توجه به مدارک ارائه شده و نظر سفارت ممکن است مدارک دیگری از مسافر در خواست گردد که تهیه و ارائه آنها جهت اخذ ویزا الزامی می باشد.